Thanh Hóa tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch tỉnh với Thanh niên

Ngày: 2023-03-13 13:38:25
  

Theo Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 24 tháng 3 năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên trên địa bàn tỉnh. Chương trình đối thoại được thực hiện với chủ đề "Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; thúc đẩy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên Thanh Hóa".

Việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023 nhằm thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối thoại với thanh niên. Đồng thời qua việc Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay.  UBND tỉnh Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với Thanh niên trên địa bàn tỉnh  năm 2023, thông qua Chương trình gặp gỡ đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho thanh niên.

Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với Thanh niên phải đảm bảo yêu cầu thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện đối thoại với thanh niên. Nội dung chương trình đối thoại phải sát thực tế, bảo đảm công khai, minh bạch, thực chất, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế và nguyện vọng của thanh niên. Việc tổ chức phải có ý nghĩa thiết thực, tránh hình thức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.

Chương trình đối thoại tập trung vào những nội dung: Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thời gian qua, các chủ trương lớn, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thời gian tới; các nội dung chính của Chương trình phát triển thanh niên Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030; Khái quát tình hình thanh niên của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và định hướng một số nội dung trong tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình làm kinh tế đạt hiệu quả thông qua việc giới thiệu một số mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh... và một số văn bản liên quan đến phát triển thanh niên; Các nội dung khuyến khích thanh niên tham gia cải cách hành chính; áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tham gia thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo… đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Thanh niên đề xuất với Lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng thời góp ý đối với những bất cập trong thực hiện chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong thời gian qua và hiến kế với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cuộc đối thoại được Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đối thoại trực tiếp tại điểm cầu của tỉnh và được kết nối trực tuyến tới 27 điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố và 559 xã, phường, thị trấn, qua việc kết nối này sẽ có nhiều thanh niên trên khắp mọi miền từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, vùng biển của tỉnh Thanh Hóa được tham gia đối thoại cùng Chủ tịch tỉnh vào thời gian trong 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ sáng ngày 24 tháng 3 năm 2023. 

Thanh niên là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, là nhân tố quan trọng, quyết định tương lai và vận mệnh của đất nước. Trước những yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cần phải quán triệt và vận dụng có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Xác định rõ tư tưởng này, trong nhiều năm qua Thanh Hóa luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Thanh niên trên địa bàn tỉnh nhiều cơ hội để phát triển có đóng góp góp tích cực cho xã hội. Cuộc đối thoại giữa chủ tịch UBND tỉnh và Thanh niên càng thể hiện sự quan tâm đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh lằng nghe những tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn của Thanh niên sẽ là động lực để thúc đẩy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên Thanh Hóa qua đó giúp Thanh niên có những đóng góp thiết thực cho quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh.  

                                                           Trọng Đủ

 

 

 

 

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN