Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật

Ngày: 2021-11-14 17:01:23
  

Ngày 27/5/2021, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 782/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Sử dụng lao động trẻ em là vấn đề ngày càng nan giải ở các quốc gia đang phát triển. Để ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động trẻ em, Việt Nam đang nỗ lực từng bước, với những hành động cụ thể, đặc biệt trong việc xây dựng Chương trình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021-2025. Việt Nam tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em để các em có cơ hội được phát triển toàn diện và được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em.

Ngày 27/5/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 782/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/9/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố. Trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ lao động trái quy định của pháp luật được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời để hòa nhập cộng đồng, có cơ hội phát triển, đảm bảo quyền trẻ em theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025

Phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em: 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi được phát hiện được hỗ trợ, can thiệp, quản lý, theo dõi kịp thời. 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông, tư vấn, hướng nghiệp và đào tạo nghề phù hợp.

Truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em: 100% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em; 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 80% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em: 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em. 100% doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình, hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

Trong định hướng đến năm 2030, thành phố tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện sớm; ngăn chặn kịp thời không để xảy ra hiện tượng trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Để đạt được các mục tiêu trên, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động. Đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và về phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động nói riêng.

Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động trẻ em; triển khai thực hiện tiêu chí xác định lao động trẻ em, bảo vệ trẻ em; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Nâng cao năng lực của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

Tăng cường phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp kịp thời lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em.

Tăng cường công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố trong thực hiện phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; tăng cường sự vận động nguồn lực để cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ triển khai thực hiện Kế hoạch.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình lao động trẻ em. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của các Sở, ban, ngành liên quan. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Các nguồn hợp pháp khác.

UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch.

Minh Chánh

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN