MEDIA: CÔNG TY KHO VẬN & CẢNG CẨM PHẢ VINACOMIN: 32 NĂM MỘT NIỀM TIN VỮNG CHẮC VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày: 2022-12-31 15:35:13
  

Nối dài những trang vàng lịch sử để gắn kết với hiện tại và hướng đến tương lai, trên tinh thần kế thừa phát huy bề dày truyền thống 32 năm xây dựng và trưởng thành. Tiếp bước truyền thống, chủ động tương lai, trên tinh thần hài hòa hợp lý hiệu quả là phương châm hành động mà tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả Vinacomin đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện.

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN