Hoàn thiện quy trình điện tử để thực hiện bỏ xuất trình sổ hộ khẩu trước 20/3/2023

Ngày: 2023-03-13 13:55:46
  

Ngày 09/3, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn sô 1472/VPCP-KSTT về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được nhân dân, doanh nghiệp đánh giá cao trong những năm qua

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030 và Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/2/2023 về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; trên cơ sở kết quả rà soát từ CSDLQG về thủ tục hành chính và theo dõi, tổng hợp tình hình công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương rà soát, sửa đổi các Thông tư, Quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ xác nhận của địa phương nơi cư trú (phải chứng minh thông tin nơi cư trú trước khi xác nhận) khi thực hiện các TTHC, cung cấp dịch vụ công (được quy định tại phụ lục 1 kèm theo), bảo đảm cắt giảm, đơn giản TTHC trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ CDLQG về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác, thực hiện đúng các quy định tại Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

- Đảm bảo cắt giảm, đơn giản hoá TTHC trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ CSDLQG về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác, thực hiện đúng các quy định tại Luật cư trú 2020 và Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 15/3/2022 làm cơ sở cho các địa phương công bố, công khai và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

- Các Bộ, ngành hoàn thành việc công bố các thủ tục hành chính có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú trước ngày 15/3/2022 làm cơ sở cho các địa phương công bố, công khai và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

- Căn cứ trên cơ sở công bố của Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính giúp người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí

Đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy xác nhận cư trú (kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Sơ yếu lý lịch…), hoàn thành trước ngày 20/3/2023.

Thu Hiền

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN