Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba

Ngày: 2021-11-18 17:36:24
  

Ngày 18/11, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội đàm trực tuyến với Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phía Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Rogelio Polanco - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba chủ trì phía Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Nhất là sau chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Cuba vừa qua, nêu bật việc tổ chức hội đàm vào thời điểm này để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực cùng quan tâm thể hiện sự coi trọng, quyết tâm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa truyền thống quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội đàm

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác tư tưởng, lấy phương châm “đi trước mở đường”. Công tác tư tưởng luôn là một bộ phận cốt lõi, trọng yếu và thường xuyên. Qua đó, cổ vũ, truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy con người hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi lý tưởng và mục tiêu chủ nghĩa xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình hiện nay, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp: Nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung nghiên cứu những nội dung được định hướng theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng, nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong xã hội về các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Buổi hội đàm trực tuyến

Đại biểu của hai bên đã có nhiều trao đổi, chia sẻ về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu về công tác tư tưởng và xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển khoa học công nghệ. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời nêu ra một số nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa về các lĩnh vực thế mạnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai đảng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Trước mắt hai bên phối hợp tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ V giữa hai Đảng ngay khi điều kiện dịch tễ cho phép. Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trân trọng mời đồng chí Rogelio Polanco thu xếp sang thăm Việt Nam.

Thành Đạt

TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN